kbmars

77 tekstów – auto­rem jest kbmars.

Rek­la­ma... pot­wornym oka­lecze­niem ro­zumu człowieka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 marca 2018, 11:51

Spełnienie w życiu (choćby jed­ne­go) marze­nia jest jak po­jedyn­cza kar­ta.
Nie pos­ta­wisz jej do pionu, jeżeli o inną jej op­rzeć nie spróbujesz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 lutego 2018, 11:05

Pocze­kaj jutra...

To, że aku­rat dziś (być może) jest ktoś lep­szy w czymś od in­nych wca­le nie oz­nacza, że jest lep­szy we wszys­tkim. A na pew­no... lep­szy na zawsze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2017, 22:49

Nie żyj przeszłością...

Jaz­da przez życie na wstecznym, to bez sensu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2017, 21:30

Podążając drogą swo­jego życia, do­ceń znacze­nie każde­go wscho­du Słońca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 października 2017, 19:52

Nie mu­simy się na­ginać ku złemu. Jest ty­le piękna w ludzkim uczuciu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 września 2017, 23:37

Nie lękaj się odejść od ludzi, którzy chcą Ciebie zniewo­lić... "dla Two­jego dobra". 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 sierpnia 2017, 09:05

Obiet­ni­ca... narzędziem szatana.

P$. Im bar­dziej zawzięcie obiecu­jesz, tym szyb­ciej jej nie dotrzymujesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 kwietnia 2017, 16:33

W życiu swym po­legaj je­dynie na fak­tach, nig­dy nie do­mysłach. Do­mysły pot­ra­fią za­bić na­wet na­juczciw­szą war­tość ludzką... jaką jest zaufanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 kwietnia 2017, 21:29

W kon­flik­to­wych sy­tuac­jach - Świado­mość zdarzeń...

Wal­cz z god­nością o osiągnięcie ce­lu. Sza­nuj swoją tożsa­mość zaw­sze. Pa­miętaj jed­nakże czym są emoc­je i do cze­go pot­ra­fią dop­ro­wadzić. Pa­nuj nad ni­mi nie myśląc tyl­ko o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 kwietnia 2017, 19:35

kbmars

Być oryginalnym Realistą komercyjnym, czy oryginalnym Idiotą z zasadami? Dać się sprzedać bez znaczenia lecz tak jak to Inni chcą zobaczyć, czy paranoicznie cenić wartości odbiegające od codzienności. Tak czy inaczej - tu i tam Idiota :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kbmars

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

11 marca 2018, 11:54AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Reklama... pot­wornym oka­lecze­niem ro­zumu [...]

10 marca 2018, 14:13yestem sko­men­to­wał tek­st Reklama... pot­wornym oka­lecze­niem ro­zumu [...]

10 marca 2018, 11:51kbmars do­dał no­wy tek­st Reklama... pot­wornym oka­lecze­niem ro­zumu [...]

3 lutego 2018, 14:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Spełnienie w życiu (choćby [...]

3 lutego 2018, 12:04yestem sko­men­to­wał tek­st Spełnienie w życiu (choćby [...]

3 lutego 2018, 11:44$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Spełnienie w życiu (choćby [...]

3 lutego 2018, 11:05kbmars do­dał no­wy tek­st Spełnienie w życiu (choćby [...]

5 grudnia 2017, 00:20oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie żyj przeszłością... Jaz­da przez [...]

4 grudnia 2017, 22:49kbmars do­dał no­wy tek­st Poczekaj jut­ra... To, że aku­rat [...]

18 października 2017, 21:30kbmars do­dał no­wy tek­st Nie żyj przeszłością... Jaz­da przez [...]